Regulamin


Definicje

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Map Your DNA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Lniska (83-330) przy ul. Świerkowa 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [GD.VIII NS-REJ.KRS/26913/18/898] pod numerem 0000765137, NIP PL589-205-02-85, Regon 382-211-063,; AKCEPTANT nie jest Odbiorcą płatności w rozumieniu ustawy, a PayPro nie świadczy na rzecz AKCEPTANTA usług płatniczych.

Odbiorca płatności – podmiot, na którego rzecz dokonywana jest płatność, w tym  podmioty trzecie, za których towary/usługi/treści Użytkownicy dokonują płatności z wykorzystaniem Systemu.

Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Odbiorcę płatności

Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą płatności.

Płatność – dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
 • Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
 • Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

Panel transakcyjny – Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

Instytucja pośrednicząca – w szczególności: bank, agent płatniczy centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych, czyli dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Odbiorcy płatności.

Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

System – zespół procedur, infrastruktury, relacji z Instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Użytkownika zapłaty na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem usług świadczonych Użytkownikowi przez Instytucje pośredniczące. 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Płatników, potwierdza Odbiorcy Płatności zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Odbiorcy Płatności.
 3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Płatnik winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
 4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
 5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące: bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
 9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
 10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Odbiorcą płatności oraz Odbiorcą płatności a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Odbiorcę płatności, jak i wobec Odbiorcy płatności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika lub Akceptanta.
 13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

§ 2. Reklamacje

Reklamacje Płatności składane powinny być w pierwszej kolejności do Akceptanta w formie pisemnej na adres e-mail: order@mapyourdna.eu  i winny zawierać:  dane wskazane w regulaminie płatności jednorazowej Akceptanta.

Jeżeli to będzie konieczne, to Akceptant skieruje reklamację do rozpatrzenia w  Serwisie Przelewy24, który zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.

W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez Konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, tylko i wyłącznie jeśli odesłany produkt jest w stanie nienaruszonym oraz nie jest uszkodzony. W tym wypadku prosimy o kontakt (tel./mail.) lub wysłanie pisma zawierającego informację o chęci odstąpienia od umowy. Pisma prosimy kierować na adres siedziby naszego biura, powinno ono zawierać:

a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot odstąpienia od umowy
c) datę zawarcia Umowy
d) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Reklamacje w sprawach Usługi objętej niniejszym Regulaminem mogą być wnoszone z tytułu jej:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania;
b) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia
c) otrzymania uszkodzonego produktu Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej w terminie 7 dni od czasu nadania przez Sprzedawcę wysyłki w wypadku, w którym Usługa została nienależycie wykonana. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie podania o reklamację.

Reklamacja może być złożona:

a) w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie firmy, albo przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście
c) w formie elektronicznej

Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot reklamacji
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) datę zawarcia Umowy
e) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
 2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
 7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie poczty elektronicznej, o której treści i zawartości decyduje  serwis Przelewy24 i Akceptant.

§ 4. Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego lub internetowego.

Płatność za pośrednictwem przelewu internetowego lub bankowego jest możliwa po złożeniu zamówienia na stronie. Należną kwotę należy przelać na następujące dane:

IBAN (PLN): PL44 1090 1098 0000 0001 4174 5368

IBAN (EUR): PL04 1090 1098 0000 0001 4174 5506

SWIFT: WBKPPLPP
Map Your DNA Sp. z o. o. Lniska, Świerkowa 40, 83-330
Santander Bank Polska S.A. Polska

NIP: PL589-205-02-85
REGON: 382-211-063
KRS: 0000765137

Share this Page